หม้อห้อม ไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม. คำขวัญประจำจังหวัดแพร่  

 

                                                                       
ข้อมูลทางด้านเทคนิค

ฝ่ายช่างเทคนิค      มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

๑ ควบคุมระบบการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ 
ระบบ เอฟ.เอ็ม.ความถี่ ๙๑ MHz.
๒ ดูแล  รักษา อุปกรณ์การส่งกระจายเสียง  ห้องควบคุมเสียง  ห้องเชื่อมโยงสัญญาณ และเครื่องส่งวิทยุ ให้มีประสิทธิภาพดีสมบูรณ์ตามมาตรฐานการส่งกระจายเสียงตลอดเวลา
๓ ควบคุม ดูแล และรักษาอุปกรณ์การบันทึกเสียง
๔ บำรุง  รักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส่วนควบของสำนักงาน   ในห้องบันทึกเสียง  และในห้องส่งกระจายเสียง  ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๕ ดูแล  รักษาระบบเครื่องปรับอากาศ  และระบบไฟฟ้ากำลัง  ไฟฟ้าแสงสว่าง
๖  ควบคุม  ดูแลระบบการส่งกระจายเสียงนอกสถานที่  และประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗ ควบคุมการผลิตรายการ การผลิตสปอต  การบันทึกเสียง     
๘ ประสานงานด้านเทคนิค ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
๙ สำรวจเขตบริการ และวัดความเข้มของสัญญาณวิทยุ  และสรุปรายงานประจำปี ต่อสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ เชียงใหม่
๑๐ ดำเนินการ และพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร
๑๑ รายงานการปฏิบัติงานด้านเทคนิคประจำเดือน และประจำปี
๑๒ให้ความรู้ และคำแนะนำด้านเทคนิคแก่หน่วยงานภายนอก และประชาชน

                 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่
ส่งกระจายเสียงด้วยระบบเอฟ.เอ็ม สเตอริโอมัลติเพล็กซ ์ความถี่ 91 เมกกะเฮิร์ติ
ออกอากาศวันละ 19 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 05.00 นาฬิกา - 24.00 นาฬิกา

เครื่องส่งวิทยที่ใช้ในการส่งกระจายเสียง ยี่ห้อ HARRIS รุ่น QUEST_ 1 กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์
เริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2538 ศักยภาพการทำงานของเครื่องส่งวิทยุครอบคลุมพื้นที่จังหวัดแพร่ทั้งหมด
และบางอำเภอของจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

จังหวัดแพร่ 8 อำเภอ คือ อ.เมือง อ.สูงเม่น อ.เด่นชัย อ.ลอง อ.วังชิ้น อ.ร้องกวาง อ.สอง อ.หนองม่วงไข่

จังหวัดลำปาง 8 อำเภอ คือ อ.เมือง อ.แม่ทะ อ.แม่เมาะ อ.เกาะคา อ.ห้างฉัตร อ.งาว อ.เถิน อ.สมปราบ

จังหวัดอุตรดิตถ์ 4 อำเภอ คือ อ.เมือง อ.ลับแล อ.ตรอน อ.พิชัย

จังหวัดสุโขทัย 2 อำเภอ คือ อ.ศรีสัชนาลัย อ.ทุ่งเสลี่ยม

จังหวัดน่าน 2 อำเภอ คือ อ.เมือง อ.เวียงสา

จังหวัดพิษณุโลก 3 อำเภอ คือ อ.เมือง อ.วัดโบสถ์ อ.วังทอง

 

 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่
ระบบ เอฟ.เอ็ม ความถี่ 91 MHz.
28 หมู่ที่ 7 บ้านสองแคว ถนน แพร่-ลอง ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทร. 0-5452-3515-6 แฟ็กซ์. 0-5452-3515