หม้อห้อม ไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม. คำขวัญประจำจังหวัดแพร่  

 

 

พันธกิจ ( Mission )

      1.ดำเนินการประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ และยุทธศาสตร์พื้นที่ 

      2.เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดที่นำนโยบายเร่งด่วน และนโยบายภารกิจจากรัฐสู่หน่วยปฏิบัต
ิ         ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ

      3.เป็นศูนย์ผลิต เผยแพร่ และบริการข้อมูลข่าวสาร

      4.ส่งเสริม สนับสนุนความรู้และบริการด้านการประชาสัมพันธ์ แก่หน่วยงานภายนอก

      5.เป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน


 •       6.มีการบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้


   

   

 •  


  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่
  ระบบ เอฟ.เอ็ม ความถี่ 91 MHz.
  28 หมู่ที่ 7 บ้านสองแคว ถนน แพร่-ลอง ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
  โทร. 0-5452-3515-6 แฟ็กซ์. 0-5452-3515