หม้อห้อม ไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม. คำขวัญประจำจังหวัดแพร่  


ข้อมูลด้านฝ่ายข่าวและรายการ

ฝ่ายข่าวและรายการ   ประกอบด้วย
๑ งานข่าว
 มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

๑.๑ ผลิตข่าวรายงาน การจัดกิจกรรม /เหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้อง หรือสอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ และนโยบายของรัฐบาล  ของหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ  เผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์  Website ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ 
๑.๒ รายงานความเคลื่อนไหว / เหตุการณ์ที่น่าสนใจ  หรือเหตุการณ์วิกฤต ในพื้นที่รับผิดชอบ
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์  Website ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ 
๑.๓ ผลิตรายการข่าว / สกู๊ปข่าว เผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่  และ Website ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ 
๑.๔ จัดทำแผนงาน / โครงการด้านข่าว  เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ และหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ
๑.๕ จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน  ส่งส่วนข่าวและรายการ  สำนักประชาสัมพันธ์ เขต ๓  จังหวัดเชียงใหม่
๑.๖ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข่าว  เพื่อผลิตข่าว และตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเผยแพร่
๑.๗ ประเมินผลคุณภาพการใช้บริการ /  ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และสรุปรายงานผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒ งานรายการ   มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
๒.๑ บรรจุรายการ และจัดทำผังรายการประจำวัน
๒.๒  ตรวจสอบคุณภาพของรายการ (กรณีบันทึกซีดี) ก่อนนำไปเผยแพร่
๒.๓ ควบคุมการออกอากาศประจำวันให้เป็นไปตามผังรายการ
๒.๔  กำหนดประเด็น  เนื้อหา และรูปแบบของรายการ  ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  และช่วงเวลาการออกอากาศ
๒.๕ ให้ความรู้    คำแนะนำ   และข้อเสนอแนะด้านการประชาสัมพันธ์ และการผลิตรายการ แก่หน่วยงานภายนอก   และหน่วยงานที่ร่วมผลิตรายการ
๒.๖ ผลิตรายการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมประชาสัมพันธ์  และหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ
๒.๗ ประเมินผลการรับฟังรายการ / ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่  และสรุปรายงานการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๘ ประสานความร่วมมือด้านรายการ / การผลิตรายการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
๒.๙ จัดทำแผนประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์  และยุทธศาสตร์พื้นที่
๒.๑๐ สรุปผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือน และประจำปี  รวมทั้งผลการประเมินต่าง ๆ เสนอสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ เชียงใหม่

 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่
ระบบ เอฟ.เอ็ม ความถี่ 91 MHz.
28 หมู่ที่ 7 บ้านสองแคว ถนน แพร่-ลอง ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทร. 0-5452-3515-6 แฟ็กซ์. 0-5452-3515