ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 ตุลาคม 2562 / 18:53:58  
จังหวัดประชุมเตรียมความพร้อมรับมือภัยหนาว ภัยแล้ง ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
จังหวัดประชุมเตรียมความพร้อมรับมือภัยหนาว ภัยแล้ง ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งปัญหาภัยหนาว ภัยแล้ง ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเร่งด่วน

วันนี้(8 ตุลาคม 2562) เวลา 13.30 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ทั้งปัญหาภัยหนาว ภัยแล้ง และปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยมีนายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า หลังจากที่ได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนทั้ง 8 อำเภอ พบว่าปัญหาที่สำคัญของจังหวัดแพร่คือการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งจังหวัดแพร่มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางจำนวน 5 แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 70 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 70% ของความจุสะสม และมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก จำนวน 3 แห่งที่มีปริมาณน้ำน้อยไม่สามารถใช้การได้ คือ อ่างแม่ลอง อำเภอลอง, อ่างแม่ละ และอ่างป๋างจาว ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาในเขตอำเภอลอง และอำเภอวังชิ้น มีฝนตกน้อยไม่มีน้ำไปเติมในอ่างดังกล่าว ทำให้น้ำใช้เพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ แต่น้ำกินน้ำใช้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด สำหรับในวันนี้เป็นการรับทราบสภาพปัญหาภัยต่างๆ ทั้งภัยหนาว ภัยแล้ง และปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่จะมาถึงในภาพรวม ซึ่งจะได้มีการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ในแต่ละปัญหาต่อไป

สำหรับปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร จะเชิญหน่วยงานที่จัดการเรื่องน้ำและนายอำเภอทุกอำเภอ มาร่วมประชุมอีกครั้งในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 นำข้อมูลแหล่งน้ำใต้ดิน บนดิน บ่อบาดาล อ่างเก็บน้ำ สระจิ๋ว ฝ่ายชะลอน้ำ มาหารือ โดยระบุพิกัดในแผนที่เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบของจังหวัดแพร่อย่างจริงจัง เพื่อจะให้ครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตรให้มากที่สุด เพิ่มการขุดบ่อบาดาลในพื้นที่การเกษตรของประชาชน โดยจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ตามที่ได้มีการหารือเบื้องต้นในการลงพื้นที่จังหวัดแพร่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อไป

นอกจากนี้ จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่าในพื้นที่ป่าบางจุดสามารถขุดลอกอ่างเก็บน้ำที่ตื้นเขินเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้มากขึ้นได้ รวมทั้งการทำฝายชะลอน้ำในพื้นที่ป่า สร้างป่าเปียก เพิ่มพื้นที่รับน้ำ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดแพร่จะสร้างฝายชะลอน้ำกว่า 1,000 แห่ง เพื่อเพิ่มพื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่เก็บกับน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้งและลดปัญหาการเผาป่าด้วย

ด้านปัญหาภัยหนาว สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ได้มีการสำรวจข้อมูลร่วมกับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่ามีเพียงบ้างหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งหน่วยงานในท้องถิ่นสามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันที ส่วนส่วนปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จะเน้นสร้างการรับรู้ ลดการเผา นำเศษวัสดุทางการเกษตรมาสร้างมูลค่าหรือขายให้กับโรงงานไฟฟ้าชีวมวล หรือการไถกลบ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่จะได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาจากชาวบ้านโดยตรงอีกครั้ง เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 156

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738