ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มกราคม 2561 / 15:50:50  
เทศบาลเมืองแพร่จัดอบรมให้ความรู้ผู้นำชุมชนในการคัดแยกขยะจากครัวเรือน
เทศบาลเมืองแพร่จัดอบรมให้ความรู้ผู้นำชุมชนในการคัดแยกขยะจากครัวเรือน
เทศบาลเมืองแพร่จัดอบรมให้ความรู้ผู้นำชุมชนในการคัดแยกขยะจากครัวเรือน สร้างจิตสำนึกการร่วมจัดการขยะในชุมชน

นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เปิดเผยว่า ในปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมือง ทำให้เกิดการบริโภคสินค้าและจับจ่ายใช้สอยสิ่งของจำเป็นเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีปริมาณขยะในชุมชนเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้มีประชาชนยังขาดจิตสำนึกต่อส่วนรวมไม่ร่วมมือในการคัดแยกขยะ ทำให้ปัญหาเรื่องการจัดการขยะยากที่จะควบคุมได้ เว้นแต่จะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชนของตนเอง

ดังนั้น เทศบาลเมืองแพร่จึงได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะจากครัวเรือน และสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะ ให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 100 คน ซึ่งจะทำให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ในการคัดแยกขยะจากครัวเรือนและนำความรู้มาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 98

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738